Realizované projekty EÚ

Obstaranie blistrovacej a baliacej linky pre balenie blistrov tabliet

Spoločnosť HBM Pharma s.r.o. je so svojím projektom s názvom „Obstaranie blistrovacej a baliacej linky pre balenie blistrov tabliet“ jedným z úspešných žiadateľov, ktorí realizovali projekt vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Cieľom projektu bol rozvoj výrobného potenciálu a modernizácia technológie výroby farmaceutického výrobcu.
Špecifické ciele boli:
• modernizácia a inovovanie technologického vybavenia
• zefektívnenie výrobného procesu
Po ukončení realizácie projektu spoločnosť HBM Pharma s.r.o. disponuje dvoma novými technologickými zariadeniami:
• Blistrovací stroj
• Baliaci stroj
Spoločnosť HBM Pharma s.r.o. je stále sa rozvíjajúcou, dynamickou spoločnosťou, ktorá má u svojich zákazníkov meno spoľahlivého dodávateľa. Preto spoločnosť musí nevyhnutne inovovať svoje technologické postupy a zariadenia, aby bola schopná splniť náročné požiadavky svojich zákazníkov.
Realizácia projektu prostredníctvom nákupu strojového zariadenia bola nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie zvýšenia trhového podielu vo výrobe liekov a zvýšenia výrobných kapacít spoločnosti. Tieto zvýšenia výrobných kapacít povedú priamoúmerne k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti HBM Pharma s.r.o.
Na realizáciu projektu bol spoločnosti HBM Pharma s.r.o. schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 598 575,00 EUR. Aktivity projektu boli realizované od augusta 2010 do apríla 2011 v rámci Žilinského samosprávneho kraja, konkrétne v sídle spoločnosti Sklabinská 30, Martin.
9.5.2011
Logo OPKaHR